Algemene voorwaarden Wellness Area

Algemene Voorwaarden Spieriewierie Wellness Area

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden,

diensten en (overige) (rechts)handelingen gesloten tussen Spieriewierie, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77181425, hierna ook te noemen

‘verhuurder’ en derden, hierna ook te noemen ‘huurder’. De toepasselijkheid van eventuele

algemene voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze

algemene voorwaarden afwijkende afspraken, zijn niet rechtsgeldig tenzij die afwijkende

afspraken schriftelijk of per mail overeengekomen zijn.

ARTIKEL 1. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen zijdens verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Een overeenkomst en/of wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst komt eerst tot stand

door schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Geen overeenkomst komt tot stand indien

sprake is van aantoonbare fouten in de aanbiedingen en/of bevestigingen van verhuurder.

Huurder zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst

indien hij tegen de inhoud van deze bevestiging niet binnen drie werkdagen na dagtekening

daarvan bij de verhuurder schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als er sprake is van meerdere

huurders zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de gezamenlijke

huurders. Verhuurder is bevoegd van personen die van hem willen huren te verlangen dat zij zich

legitimeren middels een geldig en gangbaar legitimatiebewijs. Indien de aanbieding is gebaseerd

op de door huurder verstrekte gegevens mag de verhuurder van de juistheid daarvan uitgaan.

Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op normale omstandigheden

en normale werkuren. Verhuurder is gerechtigd een redelijke aanbetaling te verlangen alsook een

zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.

Overeengekomen termijn gelden als fatale termijnen. Indien een huurder een termijn niet nakomt,

is daarmee sprake van verzuim.

ARTIKEL 2. PRIJZEN

Tenzij anders vermeld gelden de in offerte vermelde prijzen exclusief BTW en exclusief kosten,

waaronder energiekosten en andere kosten samenhangende met de uitvoering van de

overeenkomst, anders dan de daadwerkelijke verhuur prijzen. De in de offerte vermelde prijzen

zijn inclusief transport, op- en afbouw, tenzij anders vermeld.

Een stijging van de kosten voor verhuurder welke optreedt na het sluiten van de overeenkomst –

bijvoorbeeld hogere lonen, transportkosten, BTW of enige andere overheidsheffing – mag

verhuurder aan huurder doorberekenen. De prijzen van de verhuurder zijn gebaseerd op

standaarduitvoeringen in standaardsituaties en verhuurder gaat ervan uit dat met de

transportmiddelen tot naast de locatie kan worden gereden. Als de situatie dit niet toelaat wordt

een meerprijs gerekend, denk hierbij aan de een grote afstand tussen losplaats en locatie,

trappen, hoogte verschillen etc.

ARTIKEL 3. BETALING

De overeengekomen huurprijs dient door huurder aan verhuurder te worden voldaan binnen 14

dagen na dagtekening van de factuur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Twisten ten

aanzien van facturen en/of enige reclamatie dienen binnen 8 dagen door huurder aan verhuurder

schriftelijk of per mail kenbaar te worden gemaakt. Huurder is nimmer gerechtigd tot opschorting

of verrekening van de betalingsverplichting. Huurder is verplicht op eerste verzoek of sommatie

van de verhuurder zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de

overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze

sommatie of wanneer een huurder in verzuim is met tijdige en/of gehele betaling van eerder

verzonden factu(u)r(en) is verhuurder bevoegd leveringen geheel of gedeeltelijk op te schorten of

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van verhuurder op

schadevergoeding en zonder dat daardoor huurder enig recht op schadevergoeding toekomt.

Indien of voor zover verhuurder ten behoeve van huurders speciale aanbiedingen doet en/of

onder welke vorm of benaming ook kortings- en/of bonusregelingen tot stand brengt of hanteert

zullen die aanbiedingen en/of regelingen slechts van toepassing zijn op die huurders die steeds

hebben voldaan en voldoen aan hun verplichtingen. Alle gedurende de overeengekomen

huurperiode te vervallen huurtermijnen zijn direct opeisbaar in geval van: surséance van betaling

of faillissement van huurder, beslaglegging ten laste van of onder de huurder, besluit van huurder

tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van diens onderneming en/of indien de huurder

twee of meer maal een factuur van verhuurder niet volledig of niet tijdig heeft voldaan. Indien

verhuurder zaken van huurder onder zich heeft is hij gerechtigd daarop voor zijn vordering

retentierecht uit te oefenen totdat huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan of daarvoor

voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is huurder

over het openstaande factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,25 procent per

maand of gedeelte van een maand. Indien verhuurder zelf en/of door een derde

buitengerechtelijke incassowerkzaamheden (laat) uitvoer(t)(en), wordt aan huurder

buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht als volgt:

– Bij een hoofdsom (exclusief verschuldigde rente) van maximaal € 25,000,- geldt een vergoeding

van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-;

– Over de volgende € 10,000,- geldt een vergoeding van 10%;

– Boven de € 20,000,- geldt een vergoeding van 5%;

Voorts is de huurder gehouden de kosten van eventueel door verhuurder opgestarte gerechtelijke

procedures integraal te voldoen, onder welke kosten vallen de in dat verband gemaakte volledige

advocaat- en deurwaarderskosten en alle overige met de procedure(s) gemoeide kosten. Het

voorgaande in afwijking van door rechters in het algemeen gehanteerde forfaitaire

kosten veroordelingsysteem.

ARTIKEL 4. WAARBORGSOM

Verhuurder is gerechtigd voorafgaand aan enige verhuring van een huurder betaling van een

waarborgsom te vorderen. Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij wegens de verhuring of in

verband met het gehuurde van huurder opeisbaar heeft te vorderen met de ontvangen

waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan naar keuze van verhuurder ook gedurende

de looptijd van de huurovereenkomst plaatsvinden. Verhuurder kan in het laatste geval verlangen

dat huurder de waarborgsom weer aanvult. Verhuurder is geen rente over de waarborgsom

verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht

nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat verhuurder niets meer van huurder te vorderen

heeft of te vorderen zal krijgen. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan

verhuurder een overeenkomst eenzijdig ontbinden, onverminderd het recht van verhuurder op

schadevergoeding en zonder dat daarmee enig recht op schadevergoeding ontstaat aan de zijde

van huurder.

ARTIKEL 5. HUURDAGEN EN TERMIJNEN

Huurtermijnen lopen door op zaterdagen en zon- en feestdagen. De huurperiode omvat mede de

benodigde tijd voor montage- en demontage werkzaamheden.

ARTIKEL 6. AFLEVERINGSLOCATIE

Huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. Huurder staat ervoor in dat het

gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder kans op beschadiging of kans op schade

aan andermans zaken, het gehuurde en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht.

Huurder is verplicht verhuurder in te lichten over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen

en andere werken op, in of boven de grond. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden

geplaatst alsmede de toegangsroute dienen verhard en horizontaal te zijn, goed bereikbaar en

berijdbaar met lichte bedrijfswagens en aanhangwagens. Indien het terrein niet vlak is kan dit

door verhuurder worden uitgevlakt, de uren en materialen hiervoor worden op nacalculatie

doorberekend. Verhuurder kan van huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst

indien de door huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico

op schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door verhuurder van deze bevoegdheid kan

huurder zich niet jegens verhuurder beroepen.

Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de

grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening

van huurder. Huurder is verantwoordelijk voor de (kosten van) eventuele stroomtoevoer,

stroomverbruik en water aan- en afvoer en verbruik. De prijzen van verhuurder zijn gebaseerd op

het feit dat gehuurde zaken op goed bereikbare plaatsen op de begane grond kunnen worden

afgeleverd. De kosten van stagnatie van werkzaamheden uit dien hoofde zijn voor rekening van

de huurder. Verhuurder is bevoegd extra te maken kosten in verband met het afleveren en

terughalen aan huurder in rekening te brengen. Als er naar het oordeel van verhuurder sprake is

van onveilige of onwerkbare omstandigheden is verhuurder gerechtigd de

montagewerkzaamheden op te schorten of te staken, zonder dat huurder in verband daarmee

aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Transport geschiedt tegen de door

verhuurder vastgestelde tarieven. Levering en retour halen geschiedt uitsluitend op de begane

grond. Wanneer hier van moet worden afgeweken kan dit een meerprijs tot gevolg hebben. Deze

meerprijs wordt door de verhuurder bepaald op basis van extra uren en de inzet van extra

(hulp)materialen. Verhuurder houdt zich het recht voor zaken in delen af te laden of te lossen..

Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder

gehuurde zaken te vervoeren of te doen vervoeren naar een ander locatie als omschreven in de

overeenkomst.

De huurder is ten alle tijden aansprakelijk bij het laden en lossen van het gehuurde.

ARTIKEL 7. TOESTEMMING VAN DERDEN

Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van derden en/of (bouw-)vergunning nodig

is danwel krachtens (overheids)wet- en/of regelgeving regels worden gesteld aan de plaatsing

en/of de levering van het gehuurde, draagt huurder tijdig zorg voor de verkrijging en/of de

voldoening daarvan/aan. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming en vergunningen komt

geheel voor risico van huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en

geplaatst houden van het gehuurde, van welke aard ook, komen geheel voor rekening van

huurder, ook indien dergelijke vergoedingen als voorschot door verhuurder zijn voldaan.

ARTIKEL 8. VERHUUR VOOR BEPAALDE TIJD

Een gesloten huurovereenkomst geldt voor de daarbij overeengekomen duur. Indien huurder niet

onmiddellijk aan het eind van die overeengekomen duur de gehuurde zaak of zaken ter vrije en

algehele beschikking van verhuurder stelt en/of verhuurder de gelegenheid geeft het gehuurde

terug te halen of te doen halen verbeurt huurder aan verhuurder per dag een boete gelijk aan de

dagelijkse huursom (waar nodig naar rato te bepalen), onverminderd het recht van verhuurder

volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9. CONTROLE BIJ ONTVANGST EN TERUGGAVE

Huurder is gehouden de gehuurde zaak of gehuurde zaken onmiddellijk bij aflevering te

controleren en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadigingen. Indien huurder

niet onmiddellijk voor ingebruikname aan verhuurder enige reclame uit, wordt de gehuurde zaak

of worden de gehuurde zaken geacht in goede staat te zijn verhuurd. Bij teruggave of terugname

van het gehuurde geldt dezelfde controleverplichting voor de verhuurder. Reclames dienen

onmiddellijk persoonlijk, telefonisch of per fax te worden gedaan.

ARTIKEL 10. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder

aan een ander onderverhuren of weder verhuren of anderszins aan één of meer derden in gebruik

geven en/of het gehuurde gebruiken op andere wijze en/of voor een ander doel dan

overeengekomen is. Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen

bestemming en volgens eventueel van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken.

Huurder zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beschilderen of anderszins

bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. Het – tijdelijk en/of zelf – aanbrengen van enige

wijziging aan het gehuurde of de constructie daarvan is voor rekening en risico van de huurder.

Het aanbrengen van tijdelijke bestickering op het gehuurde is, mits van te voren

overeengekomen, toegestaan. Het aanbrengen door huurder kan gebeuren na het plaatsen van

het gehuurde door verhuurder. Voor het einde van de huurovereenkomst dient alle bestickering

weer door huurder verwijderd te worden. Voor de gevolgen van dergelijke – tijdelijke – wijzigingen

is verhuurder niet aansprakelijk. Huurder zal elke aanspraak van derden vanwege (gebruik van)

het gehuurde afwijzen en vrijwaart verhuurder dienaangaande. Huurder dient verhuurder

onmiddellijk van een dergelijke aanspraak in kennis te stellen. Huurder dient verhuurder

onmiddellijk in te lichten indien beslag gelegd wordt op het gehuurde of op zaken die aan de

huurder toebehoren of bij de huurder in gebruik zijn of wanneer zich enige andere omstandigheid

voordoet die de eigendomsrechten van verhuurder zouden kunnen aantasten. Huurder dient in

een voorkomend geval de beslag leggende partij over de verhuring in te lichten en deze te

informeren omtrent de naam-, adres-, woonplaats-, telefoon- en faxgegevens van verhuurder.

Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking van huurder staat tot het moment waarop de

huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het gehuurde door huurder eindigt, is

huurder verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of

verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen. Schade aan of verlies

van het gehuurde, veroorzaakt door personen of zaken van wie of waarvan huurder gebruik

maakt, en elke daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade (daaronder begrepen huurderving)

komt voor rekening van de huurder. Ingeval van verhuur van een tent of podium of dergelijke is

huurder bij hagel- of sneeuwbuien verplicht onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen,

zodat volledige ontdooiing is gegarandeerd in verband met instortings- of ander gevaar. Huurder

is verplicht verhuurder op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het gehuurde en/of

voor het plegen van onderhoud. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste

energiemiddelen (stroom, brandstof enz.).

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER

Verhuurder zal overeengekomen termijnen voor levering, bezorging en/of terughalen nakomen.

Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid indien hij op grond van overmacht niet in staat is

tot tijdige levering, bezorging en/of terughalen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die

tengevolge van een verhuring direct of indirect aan personen of zaken ontstaat. Huurder zal

verhuurder terzake alle aanspraken van derden vrijwaren. Indien een huurder voor enige

werkzaamheid, zoals laden, lossen of dergelijke, gebruik maakt van de diensten van personeel of

van een personeelslid van verhuurder, wordt geacht dat zodanig personeel(slid) op dat moment

in ondergeschiktheid aan of onder verantwoordelijkheid van huurder werkzaam is en dat huurder

– ook ten opzichte van verhuurder – op dat moment aansprakelijk is voor handelen van dat

personeel(slid).

Verhuurder sluit elke aansprakelijkheid voor schade uit welke huurder op verhuurder wenst te

verhalen, en naar de mening van huurder verband houdt met de met verhuurder gesloten

overeenkomst dan wel enig handelen of nalaten van de verhuurder, tenzij sprake is van opzet of

aan opzet grenzende roekeloosheid van verhuurder.

In geen geval is verhuurder aansprakelijk voor: indirecte en/of gevolgschade; immateriële schade

en schade welke hoger ligt dan tweemaal het bedrag (excl. kosten en BTW) gelijk aan de

contractwaarde en in het uiterste geval schade hoger dan waarvoor verhuurder in het

voorkomende geval is verzekerd.

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade wegens lekkage tengevolge van regen, storm,

hagel of andere weers- of van buiten komende omstandigheden; en evenmin wegens

condenswater.

Huurder vrijwaart verhuurder in alle gevallen van aansprakelijkheid voor schade welke derden

vanwege handelen of nalaten van verhuurder op verhuurder wenst te verhalen.

ARTIKEL 12. ANNULERING

Een met verhuurder aangegane huurovereenkomst kan slechts op schriftelijk verzoek van de

huurder en met schriftelijke instemming van verhuurder worden geannuleerd. Bij annulering tot 1

maand voor de huurperiode zijn geen kosten verschuldigd, bij annulering binnen 1 maand van de

huurperiode zijn de annuleringskosten 75% van de huurprijs.

Bij annulering tussen 3 en 1 week zijn de annuleringskosten 90% van de huur prijs,

annulering minder dan een week 100% annuleringskosten.

ARTIKEL 13. ONTBINDING/OPZEGGING

Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst – voorzover niet anders bepaald – met

onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, indien huurder één of meer verplichtingen jegens verhuurder niet of niet

naar behoren nakomt, één en ander onverminderd het recht van verhuurder op

schadevergoeding. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op

te zeggen, wanneer huurder surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt

verklaard, wanneer op huurder de WSNP-regeling van toepassing wordt verklaard of wanneer

huurder besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

ARTIKEL 14. RISICO VAN HET GEHUURDE

Huurder draagt vanaf het moment dat het gehuurde door verhuurder is geplaatst en tot het

moment dat het gehuurde door verhuurder is opgehaald het gehele risico van en de

verantwoordelijkheid voor het gehuurde. Huurder is verplicht het gehuurde zo nodig te

verzekeren en verzekerd te houden tegen schade of beschadiging wegens verlies, diefstal,

brand, storm, vandalisme, vernieling, etc. Huurder is verplicht elke schade aan het gehuurde

onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot

reparatie overgaan. Reparatie van of verandering aan het gehuurde mag slechts door of

vanwege verhuurder plaatsvinden. Indien het gehuurde buiten de schuld van huurder een gebrek

vertoont of is beschadigd zal verhuurder indien dit nodig is het gehuurde onmiddellijk repareren of

vervangen. Indien er geen vervangend gehuurde beschikbaar is, zal huurder voor dat geval het

recht hebben de overeenkomst te beëindigen, waarbij huurder elk recht op schadevergoeding

prijsgeeft. Verhuurder is niet verplicht beschadigde zaken terug te nemen of te ruilen. Indien het

gehuurde al dan niet gedeeltelijk door breuk of vermissing niet kan worden teruggegeven, heeft

verhuurder het recht de vervangingswaarde van huurder te vorderen. Als het gehuurde een

gebrek vertoont of beschadigd is door schuld, toedoen of nalatigheid van de huurder, wegens

bijvoorbeeld onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte

onderdelen of enige andere reden, niet zijnde gewone slijtage, is verhuurder gerechtigd de

kosten van het herstel of de reparatie aan huurder te berekenen. Huurder is zelf aansprakelijk

voor eventuele boetes (bekeuringen e.d.) opgelegd ten tijde van gebruik door huurder zelf of door

één of meer van door hem aangewezen personen van door verhuurder ter beschikking gestelde

transportmiddelen dan wel welke zaken dan ook. Het complete bedrag van de beschikking zal

worden doorberekend aan de huurder, verhoogd met 5% administratiekosten.

ARTIKEL 15. EINDE VAN DE HUUR EN TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE

Bij het einde van de huur dient het gehuurde in dezelfde conditie waarin het is verstrekt, geheel

gereinigd en onbeschadigd, ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. Indien blijkt dat

het gehuurde een gebrek vertoont, beschadigd is of niet voldoende gereinigd is, is verhuurder

gerechtigd de huurder de kosten van herstel of reiniging in rekening te brengen. Indien huurder

niet in staat is het gehuurde aan verhuurder terug te leveren, althans het gehuurde niet aan

verhuurder terug levert, is verhuurder gerechtigd van huurder de vervangingswaarde van het

gehuurde te vorderen.

ARTIKEL 16. VERBOD OP NAMAAK OF INBREUK OP RECHTEN

Huurder verklaart de rechten van verhuurder op de ontwerpen van zaken te zullen eerbiedigen en

geen materialen of onderdelen ervan te zullen namaken. Alle door verhuurder in opdracht van

huurder vervaardigde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen en modellen blijven

eigendom van verhuurder, die daarop de enige auteursrechthebbende is.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Onverminderd het recht van verhuurder een geschil voor te leggen aan de volgens de wet

bevoegde rechter, is bij uitsluiting van enig andere relatief bevoegde rechter bevoegd de

rechtbank Den Haag.

 

ARTIKEL 18. privacy beleid

Klik hier voor ons privacy beleid.