Algemene voorwaarden sauna

Algemene voorwaarden sauna

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze huurvoorwaarden van Gr8id, handel drijvende onder de benaming “Spieriewierie” –maken integraal deel uit van de overeenkomst, samen met de algemene voorwaarden, waarvan de Huurder bevestigt eveneens een exemplaar te hebben ontvangen en goedgekeurd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuringen van roerende zaken door Spieriewierie, waaronder de mobiele sauna.

2.2 Indien de Huurder met betrekking tot de huur zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk uitgesloten, ook al zouden deze bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

2.3 De Huurder die eenmaal deze Verhuurvoorwaarden heeft bevestigd, stemt eveneens in met de toepassing ervan op latere Overeenkomsten tussen hem en Spieriewierie.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Partijen zijn gebonden door de huidige huurvoorwaarden zodra de Huurder op eender welke wijze te kennen geeft een mobiele sauna te willen huren of stelt in te gaan op een aanbod tot verhuring van een mobiele sauna van Spieriewierie.

3.2 Spieriewierie heeft het recht om elk verzoek of aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4: Huurperiode

4.1 Na het voldoen van de factuur is de reservatie definitief. De huur vangt aan op de datum en het tijdstip zoals werd overeengekomen en meer specifiek wanneer het gehuurde klaar is voor levering op de overeengekomen locatie, ook als dan naar oordeel van Spieriewierie zou blijken dat bepaalde plaatsingsvoorwaarden niet werden vervuld en de sauna niet kan worden geleverd.

4.2 De overeengekomen einddatum is bindend voor de Huurder

4.3 De huurperiode kan op verzoek van de Huurder worden verlengd, doch dit slechts mits voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van Spieriewierie.

4.4 Bij annulatie van de huur door de Huurder is deze verplicht om in het kader van de huurovereenkomst de huursom te betalen ten titel van schadevergoeding,

bij annulatie meer dan 20 dagen voor de huurperiode dient de Huurder 50% van de huursom te betalen,

  • bij annulatie minder dan 14 dagen voor de huurperiode kan deze niet meer geannuleerd worden en zal de huurder de volledige huursom dienen te betalen aan de verhuurder.

Artikel 5: Vervoer, levering, plaatsing en risico

5.1 Binnen een straal van 10 km rond Zeewolde is het vervoer gratis. Vanaf km 11 wordt heen en terug een vergoeding van 0,40 €/km aangerekend.

5.2 Levering, laden/lossen, aan- of afkoppelen geschiedt geheel op risico van Spieriewierie

5.3 Spieriewierie bezorgt haar sauna inclusief 2 crew members. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Spieriewierie in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Spieriewierie niet én is Spieriewierie ingevolge vertraging geenszins tot enige schadevergoeding gehouden.

5.4 De Huurder en/ of iemand die daarvoor door de Huurder werd aangesteld dient behulpzaam te zijn bij het laden/ lossen van het gehuurde. Indien niemand aanwezig is heeft Spieriewierie de keuze om het gehuurde mits aanrekening van de huur niet te leveren, dan wel de hierdoor eventueel ontstane kosten aan te rekenen aan de Huurder.

5.5 De Huurder zal in dat geval bijkomend de transportkosten verschuldigd zijn, te verhogen met een forfaitaire vergoeding van € 200, behoudens bewijs van grotere schade.

5.6 De wielbasis van de sauna is 2,26 m. Dit is dus de minimum ruimte vereist om de sauna te verplaatsen naar de door de Huurder voorziene locatie.

5.7 De uiteindelijke locatie dient geschikt te zijn voor plaatsing van de sauna, rekening houdende met het gewicht en de afmetingen:

  • 5,70 m lang en 3,80m breed
  • 1350 kg, verdeeld over 3 steunpunten,
  • op een vlak en verhard terrein

De Huurder dient vooraf bij de reservatie te verwittigen wanneer de sauna op het gazon of zand dient te worden geplaatst –  huurder dient dan immers in kunststof rijplaten te voorzien om ervoor te zorgen dat de sauna niet vast komt te zitten.

5.8 De sauna mag na plaatsing door de huurder niet verplaatst worden

5.9 Toegang  tot water is zeer wenselijk

Artikel 6: Retournering en risico

6.1 Na de afgesproken einddatum blijft de Huurder verantwoordelijk voor het gehuurde tot het effectieve vertrek ervan door Spieriewierie.

6.2 Vóór het afgesproken tijdstip van ophaling dient de Huurder er zorg voor te dragen dat de kachel geheel gedoofd is, bij gebreke waaraan het ophalen niet mogelijk is en een forfaitaire vergoeding aan Spieriewierie toekomt van € 150,- behoudens bewijs van grotere schade.

6.3 De Huurder dient er zorg voor te dragen dat:

  • het gehuurde terug op het afgesproken tijdstip door Spieriewierie op dezelfde locatie kan worden weg gehaald.
  • er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van het gehuurde en tegensprekelijke vaststelling van eventuele schade. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Spieriewierie de zaken naar eigen oordeel toch terugnemen, doch de Huurder aanvaardt dat eventuele schade éénzijdig en bindend door Spieriewierie kan worden vastgesteld en begroot.

6.4 Indien schade aan het gehuurde wordt vastgesteld, wordt de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De kosten van herstelling of vervanging worden aangerekend aan de Huurder.

Artikel 7: Huurprijzen en betaling

7.1 De huurprijzen zijn exclusief BTW en zijn, zoals omschreven in het aanbod van Spieriewierie, gebaseerd op een bepaalde, afgesproken, huurperiode. Voor het verlengen van deze periode is het voorafgaand akkoord van Spieriewierie vereist en geldt een toeslag van € 200/ dag.

7.2 De afgesproken huurprijs wordt 30 dagen voor levering betaald d.m.v factuur – extra dagen huur worden cash betaald op de 1e dag van de verlenging

Artikel 8: Verplichtingen van de Huurder

8.1 De Huurder doet het nodige om al diens aangestelden en gasten de bij het gehuurde aanwezige gebruikersinstructies strikt te laten naleven.

8.2 De Huurder zal Spieriewierie te allen tijde toegang tot het gehuurde verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde afwijzen en Spieriewierie hiervoor vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spieriewierie.

8.3 De Huurder zal de nodige (preventieve) maatregelen nemen ter voorkoming van schade en diefstal.

8.4 De Huurder is verplicht om het gehuurde degelijk te onderhouden. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan.

8.5 De Huurder zorgt zelf voor brandhout om te verwarmen. Het verbranden van ander (minderwaardig) hout of andere materialen is niet toegelaten. Het vuur wordt uitsluitend aangestoken door Spieriewierie zelf.

Op de kachel  mogen geen opgietgeuren worden gebruikt. Anders dan door Spieriewierie crew zelf. Gebruik van eigen opgietgeuren en/of essentiële oliën op de kachel zijn niet toegelaten, tenzij vooraf gevraagd, gekeurd én uitdrukkelijk toegestaan goedgekeurd door Spieriewierie crew.

8.6 De sauna wordt steeds door de Huurder gebruikt op eigen risico. Eventuele vragen rond mogelijke of bestaande gezondheidsproblemen van de Huurder en/of diens aangestelden en gasten dienen vooraf besproken met een arts.

8.7 Kinderen dienen altijd onder toezicht te staan en vergezeld te zijn door een volwassene.

8.8 De huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde niet toegankelijk is voor derden. De huurder is niet gerechtigd om het gehuurde onder te verhuren of dit – behoudens aan eigen gasten – op eender welke wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 9: Schade

9.1 Schade aan het gehuurde dient onmiddellijk na de vaststelling , doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan Spieriewierie te worden gemeld.

9.2 De Huurder is aansprakelijk, ongeacht of deze persoonlijk voor de schade van het gehuurde verantwoordelijk is.

9.3 Nieuwe sporen van drank, kauwgom, kaarsen, vandalisme, rook- of schroeivlekken e.d. (niet-limitatief) zijn de verantwoordelijkheid van de huurder – deze zullen aanleiding geven tot een verrekening met de waarborg, behoudens grotere schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid Spieriewierie

10.1 Spieriewierie is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar opzet of grove fout. Vergoeding voor gevolgschade en schade aan derden is uitgesloten en de aansprakelijkheid van Spieriewierie is in ieder geval beperkt tot het huurbedrag of – in voorkomend geval – het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar effectief wordt uitgekeerd.

10.2 De Huurder zal Spieriewierie meteen verwittigen van en vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het gehuurde.

Artikel 11: Nazicht en klachten

11.1 Het gehuurde wordt geacht in goede staat en zonder enig gebrek te zijn geleverd.

11.2 Eventuele gebreken, die later worden vastgesteld worden geacht door de Huurder te zijn veroorzaakt, behoudens bewijs van het tegendeel.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Spieriewierie is niet tot enige schadevergoeding jegens de Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen zou kunnen nakomen.

Artikel 13: Waarborg

13.1 De Huurder is per Overeenkomst geen cash bij levering of waarborgsom verschuldigd.

Artikel 14: Verzekering

14.1 Indien de Huurder een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is Spieriewierie uitdrukkelijk gerechtigd om van de Huurder te verlangen dat hij Spieriewierie als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Huurder.

Artikel 15: Privacybeleid / Persoonsgegevens

Klik hier voor ons privacy beleid.